ForumSitesi  

Geri git   ForumSitesi > Eğitim-Öğretim > Dersler > Hukuk

Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 01-26-2010, 20:49   #1
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Ticaret Hukuku Soru ve Cevapları

1-Bay (A)'nınClick the image to open in full size. 1.1.2005 tarihinde ticari işletmesini Bay (B)’ye devretmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Üçüncü kişilere karşı devirClick the image to open in full size. tescil ve ilan edildiği tarihten itibaren geçerli olur.

2-Kanuna ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan unvanı kullanma hakkının yalnızca sahibine ait olması aşağıdakilerden hangisini açıklar?
*Tekel hakkını

3-Ticaret sicilinin olumlu ve olumsuz etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Tescili gerekmeyen konunun tesciliClick the image to open in full size. üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırır.

4-Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek hukuk davalarından biridir?
*Önleme davası

5-Mahkemece hakkında iflas kararı verilen kişiye ne ad verilir?
*Müflis

6-Ticari mümessille ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Ticari mümessilin temsil yetkisi hiçbir şekilde sınırlandırılamaz.

7-Aşağıdakilerden hangisi cari hesabı sona erdiren nedenlerden biri değildir?
*Taraflardan birine vasi tayini

8-Kollektif ortaklık sözleşmesinin kanuni şekle uygun olarak yapılmamasının hukuki sonucu nedir?
*OrtaklıkClick the image to open in full size. adi ortaklık sayılır.

9-Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklıkta rekabet yasağı kapsamında yer alan işlerden değildir?
*Ortağın bir anonim ortaklıkta pay sahibi olması

10-Aşağıdaki hallerden hangisi kollektif ortaklıkta ortakların temsil yetkisini sona erdirmez?
*Yönetim hakkına sahip olan ortağın sermaye borcunu yerine getirmesi

11-Ortaklık payını Bay (B)’ye devreden komandite ortak Bay (A)’nın bu işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Devrin diğer ortaklar tarafından onaylanmaması halindeClick the image to open in full size. mahkemece devre karar verilir.

12-Aşağıdakilerden hangisi adi komandit ortaklığın mutlaka sona ermesi sonucunu doğuran bir hal değildir?
*Komanditer ortağın ölümü

13-Anonim ortaklıkta kurucu olanlara karşı sorumluluklarından dolayı giderim istemek hakkıClick the image to open in full size. davacının zararı ve sorumlu olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren ne kadar zaman geçince zamanaşımına uğrar?
*2 yıl

14-Sanayi ve Ticaret BakanlığıClick the image to open in full size. anonim ortaklığa vereceği kuruluş izninden kaçınırsa nereye başvuru yapılabilir?
*Danıştaya

15-Anonim ortaklıkta genel kurul nedir?
*Anonim ortaklığın en yüksek irade ve karar organıdır.

16-Anonim ortaklık sözleşmesini değiştirme yetkisi hangi organa aittir?
*Genel kurula

17-Anonim ortaklıkta denetçilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yalnızca ortaklıkta pay sahibi olan kimseler denetçi olabilirler.

18-Anonim ortaklık denetim kurulu en çok kaç kişiden oluşur?
*5

19-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıktaki özel kategori pay türlerinden değildir?
*Ortaklığın iflasını istemede imtiyazlı hak tanıyan paylar

20-Anonim ortaklığın sermayesinin birbirine eşit paylarından birini temsil eden kıymetli evrağa ne ad verilir?
*Pay senedi

21-Anonim ortaklık tarafından çıkarılan tahviller halka arz edilerek veya arz edilmeksizin satılacaksa nereye kaydettirmeleri zorunludur?
*Sermaye Piyasa Kurulu'na

Ayın karşılığı çıkarılan pay senetlerininClick the image to open in full size. ortaklığın tescilinden 1 yıl sonra devredilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
*Devir hüküm ifade etmez.

23-Limited ortaklık müdürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Limited ortaklık müdürleriClick the image to open in full size. ortaklığın denetim organlarıdır.

24-Aşağıdakilerden hangisi poliçe için kanunda öngörülen zorunlu şekil şartlarından biri değildir?
*Bedeli malen alınmıştır biçiminde bir kaydın bulunması

25-Poliçeye imza koyarak sorum altına giren herkesinClick the image to open in full size. diğerlerinin sorumundan ayrı ve bağımsız olarak sorum altına girmesine ne ad verilir?
*İmzaların istiklali ilkesi

26-Aşağıdaki davaların hangisinde Ticaret Mahkemesi görevli değildir?
*İşverene karşı açılacak tazminat davalarında.

27-Türk Ticaret Kanununa göreClick the image to open in full size. aşağıdakilerden hangisi "tacir gibi sorumlu" sayılmaktadır?
*Ticari işletme açmış gibiClick the image to open in full size. kendi adına üçüncü kişilerle işlemlerde bulunan Bay (x)

28-Aşağıdaki hallerden hangisinde ticaret unvanını kullanma hakkı sona ermez?
*Bay (E)’nin ticaret unvanı izinsiz ve haksız olarak Bay (M) tarafından kullanıldığında

29-Ticaret siciliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Sicil memurunun göreviClick the image to open in full size. tescili istenen konuların ticaret siciline tescilinden ibarettir.

30-Aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı başka davranışlarla ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanımına ne denir?
*Haksız rekabet

31-İsteğe bağlı defterlerin delil olarak kullanılabilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*İsteğe bağlı defterlerClick the image to open in full size. kanunen tutulması zorunlu defterlerle birlikte kanıt kuvvetine sahiptirler.

32-Cari hesap sözleşmesi aşağıdaki hallerden hangisinde sona ermez?
*Taraflardan birinin diğerine karşı yaptığı icra takibiyle

33-Ortaklık sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
*Sözleşme yazılı olarak yapılmalı ve imzalar noterce onanmalıdır.

34-OrtağınClick the image to open in full size. sermaye borcunu hiç ifa etmemesi halinde hangi sonuç doğabilir?
*Ortaklığın feshi istenebilir.

35-36-Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklığın irade dışı fesih hallerinden biri değildir?
*Ortakların oybirliği ile alacağı kararla fesih

37-Komandit ortaklığı kuranlarClick the image to open in full size. ortaklık sözleşmesinin noterlikçe onanmış suretiniClick the image to open in full size. onama tarihinden itibaren kaç gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek ortaklığın tescilini istemek zorundadırlar?
*15

38-Adi komandit ortaklıkta yönetim görevini üstlenen komanditer ortak için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
*Komandite ortak gibi sorumlu sayılır.

39-Anonim ortaklık ne zaman kurulmuş olur?
*Ticaret Siciline tescil olunduğunda

40-Anonim ortaklığın kurucularının aklanabilmeleri içinClick the image to open in full size. kuruluşun tescilinden itibaren kaç yıl geçmesi gerekir?
*4

41-Belirli bir işin görülmesi ya da bir malın veya mal varlığının yönetilmesi için sulh mahkemesince atanan kişiye ne ad verilir?
*Kayyım

42-Genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasınınClick the image to open in full size. karar üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
*Kararın uygulanmasıClick the image to open in full size. mahkemenin bu yönde vereceği kararla durur.

43-Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yönetim kurulu üyelerinin görevlerine başlayabilmeleri için ortaklıkta pay sahibi olmaları gerekmez.

44-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta pay sahibi sıfatının sona erme nedenlerinden biri değildir?
*Pay sahibinin sermaye koyma borcu yerine getirmesi

45-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıktaClick the image to open in full size. tasfiye memurlarının görevlerinden biri değildir?
*Alacaklılarla pazarlık

46-Aşağıdakilerden hangisiClick the image to open in full size. anonim ortaklıkta pay senetlerinin devrine ilişkin kanuni bir yasaktır?
*Ayın karşılığı çıkarılan pay senetleriClick the image to open in full size. ortaklığın tescilinden itibaren 2 süreyle devredilemezler.

47-Limited ortaklıkta ortak sayısı en fazla ne kadar olabilir?
*50

48-Ödememe halinin resmen noter aracılığı ile saptanmasına ne denir?
*Ödememe protestosu

49-Poliçeden doğan talep haklarının kabul eden muhataba karşı ileri sürülmesi konusunda zaman aşımı süresi kaç yıldır?
*3

50-Aşağıdaki çeklerden hangisi geçersizdir?
*Muhatabın gösterilmediği çek

51-1.1.2005 keşide tarihliClick the image to open in full size. görüldüğünde ödenecek bonoClick the image to open in full size. en geç hangi tarihe kadar ibraz edilmelidir?
*1.1.2006

52-Bir işletmenin devri söz konusu olduğundaClick the image to open in full size. maddi değerinin yanındaClick the image to open in full size. işletmenin yeriClick the image to open in full size. deneyimiClick the image to open in full size. edindiği itibar ve müşteri çevresi gibi değerleri için ödenen paraya ne ad verilir?
*Pestamaliye

53-Kısıtlıya ait bir ticari işletmeClick the image to open in full size. bunlar adına vasileri tarafından işletiliyorsaClick the image to open in full size. tacir sıfatı kime ait olur?
*Vasiye

54-Tescil ilânı üçüncü kişilere karşı ne zamandan itibaren geçerli olur?
*İlânın çıkmasını izleyen ilk iş günü

55-Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet sonucu açılabilecek davalardan biri değildir?
*Ceza davası

56-Günlük defterin hangi ayın sonuna kadar kapatılması ve onanması gerekir?
*Ocak

57-Aşağıdakilerden hangisi acentanın borç ve yükümlerinden biri değildir?
*Müvekkilinden olan alacağı için hapis hakkını kullanma

58-KarşılıklıClick the image to open in full size. birbirine benzer ve muaccel olan iki alacağın büyüğünden küçüğünün çıkarılması ve her iki alacağın denkleştikleri oranda sona ermesine ne ad verilir?
*Takas

59-Kollektif ortaklıktaki ortak sayısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
*Kollektif ortaklık içinClick the image to open in full size. ortak sayısının alt ve üst sınırı çizilmemiştir.

60-Anonim ortaklığa açılacak sorumluluk davalarında yetkili mahkeme hangisidir?
*Ortaklık merkezinin bulunduğu yer mahkemesi

61-Anonim ortaklıkta yönetim kurulu üyelerinin seçim şekilleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Anonim ortaklıkta her ortak yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahiptir.

62-Anonim ortaklığı yönetme ve temsil etme yetkisi kime aittir?
*Yönetim kuruluna

63-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık pay sahibinin kişisel haklarından biri değildir?
*Paydaş getirme hakkı

64-Anonim ortaklığın kuruluşunda ve yaşam sürecinde en az kaç pay sahibinin bulunması zorunludur?
*5

65-Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıkta ortakların kişisel nitelikteki hak ve borçlarındandır?
*Ortaklıktan çıkma hakkı

66-Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
*Ortaklık yönetim kurulu üyeleri
67-Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme kavramının ögelerinden biridir?
*Gelir sağlama amacı gütme

68-Kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip; alacaklınınClick the image to open in full size. zilyetliğinde bulunan taşınır malları iade etmeyerek paraya çevirmesine imkân sağlayan ayni hak aşağıdakilerden hangisidir?
*Hapis hakkı

69-Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi yanlıştır?
*Yeliz Yıldız Taşımacılık Ortaklığı

70-Tescili istenen bir konu için sicil memuru aşağıdakilerden hangisini incelemeye yetkili değildir?
*Tescil talebinde bulunana kimsenin medeni halini

71-Haksız rekabet davalarında aşağıdakilerden hangisi davacı olabilir?
*Müşteriler

72-Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin sahibi lehine delil olabilmesi için gerekli şartlardan değildir?
*Davalı taraf defterlerini ibraz etmiş olmalıdır.

73-Ticari mümessilinClick the image to open in full size. kendi ve üçüncü bir kimse adınaClick the image to open in full size. işletme sahibinin izni olmadanClick the image to open in full size. işletmenin yaptığı neviden iş yapamamasına ne ad verilir?
*Rekabet yasağı

74-Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Cari hesaba geçirilen kalemler için faiz uygulanamaz.

75-Aşağıdakilerden hangisi kolektif ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
*Kâr ve zararın bölünme oranı

76-Kollektif ortaklıkta ortakların sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Ortaklar üçüncü kişilere karşı sınırsız olarak sorumludur.

77-Aşağıdakilerden hangisi komandit ortaklığın ortaklık sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?
*Ortakların ortaklıktan çıkma halleri

78-Sözleşmesi kanuna uygun olarak yapılmamış adi komandit ortaklık için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
*Kollektif ortaklık sayılır.

79-Anonim ortaklık aşağıdaki şekillerden hangisiyle kurulabilir?
*Ani veya tedrici kuruluşla

80-Anonim ortaklıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Anonim ortaklıkların borçlarından dolayı ortaklar 5.000 YTL’ye kadar sorumludur.

81-Anonim ortaklıktaClick the image to open in full size. azınlıktan bahsedebilmek için esas sermayenin en az ne kadar değerine sahip ortakların varlığı gerekir?
*1/10

82-Anonim ortaklıklardaClick the image to open in full size. genel kurul kararlarına karşı açılan iptal davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yönetim kurulu üyelerinin tek başına iptal davası açması hiçbir koşulda mümkün değildir.

83-Aşağıdakilerden hangisiyle anonim ortaklığa denetçi atanması mümkün değildir?
*Rekabet Kurulu kararıyla

84-Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklıkta olumlu azınlık haklarından değildir?
*Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının onanmasına engel olma hakkı

85-Kıymetli evrakla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Kıymetli evrakClick the image to open in full size. doğumuna sebep olan ilişkiden bağımsız değildir.

86-Bononun geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması gerekmez?
*Ciro edilen kimsenin ismi

87-27. 06. 2005 tarihinde İzmir’de düzenlenen ve ödeme yeri de İzmir olan çek hangi tarihe kadar ödenmek üzere ibraz edilmelidir?
*7.7.2005

88-Ticaretle uğraşması yasak olan memur Bay (M)’nin ticari işletme işletmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Bay (M) tacir sayılır.

89-90-Ticari işletmeyle ilgili olarak kanunda öngörülen bilgilerin yazıldığı kütüğe ne ad verilir?
*Ticaret sicili

91-Aşağıdakilerden hangisi özel haksız rekabet hallerinden biri değildir?
(A) işletmesinin (B) işletmesiyle anlaşarak ürünlerin satış fiyatlarını belirlemesi
Ticari defterleri düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?
*Ticaret Kanunu

92-Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?
*Tacirin ölümü

Kollektif ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Kollektif ortaklık tüzel kişilik kazanmadan önce yapılan işlemlerden dolayıClick the image to open in full size. ortaklık tüzel kişiliği sorumludur.

Aşağıdakilerden hangisiClick the image to open in full size. rekabet yasağına aykırı davranışın yaptırımı olarak ortaklığa tanınan olanaklardan biri değildir?
*Ortaklığın oy çokluğu ile feshini istemek

Sermaye koyma borcunu yerine getirmeyen anonim ortaklık pay sahibi kimin kararıyla ortaklıktan çıkarılabilir?
*OrtağaClick the image to open in full size. en az 1 ay önceden yapılacak ihtardan sonra yönetim kurulu kararıyla çıkarılabilir.

Limited ortaklıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Limited ortaklığın borçlarından dolayıClick the image to open in full size. ortaklar sınırsız olarak sorumludur.

Limited ortaklığın ortaklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Limited ortaklık sıfatının devren kazanılabilmesi mümkündür.

Çekin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Çek rehin cirosuyla devredilemez.

Haksız rekabetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Haksız rekabet davası sonucu elde edilen hüküm yalnızca taraflar arasında geçerlidir.

Aşağıdakilerden hangisi ticaret işleri tellalının borç ve yükümlerinden biri değildir?
*Ücret isteme

Anonim ortaklık ortağıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Anonim ortaklıktaClick the image to open in full size. ortak sıfatının devri mümkün değildir.

Bir devlet ya da bir kurul adına bir işi sonuca ulaştırma konusunda izin verilen kişiye ne ad verilir?
*Murahhas

Haksız rekabet davalarıClick the image to open in full size. davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren ne kadar zaman içinde açılmazsa zaman aşımına uğrar?
*1 yıl

Rekabet yasağına aykırı hareket eden ortağa karşıClick the image to open in full size. ortaklık aşağıdaki yollardan hangisine başvuramaz?
*Rekabet Kuruluna şikayet edebilir.

Haciz veya iflas yoluyla takip olunan bir borçludan alacağını kısmen veya tamamen elde edemeyen alacaklıya verilen ve alacak tutarını açıklayan belgeye denir?
*Aciz belgesi

Genel kurulun olağanüstü toplanması talebi yönetim kurulunca reddedilmiş olan azınlıkClick the image to open in full size. aşağıdaki yollardan hangisine başvurmalıdır?
*MahkemedenClick the image to open in full size. olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına izin verilmesini istemelidir.

Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Bir ticari işletmenin yalnızca borçlarının devredilebilmesi mümkündür.

Cari hesabın geçerliliği hangi şekil şartına bağlıdır?
*Yazılı şekil

Kolektif ortaklıkta ortaklarClick the image to open in full size. tasfiye memurlarının azline karar verebilmek için nasıl bir oy çokluğuna ihtiyaç duyarlar?
*Oy birliği

Komanditer ortağın denetleme hakkıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Olağanüstü denetleme hakkıClick the image to open in full size. mahkeme kararından itibaren süreklilik kazanır.

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıktaClick the image to open in full size. ortaklar kuruluna özgü yetkilerden biri değildir?
*Ortaklık yönetim kurulunu seçmek

Poliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Vadenin gösterilmediği poliçe geçerlidir.

Tacirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Yalnızca tüzel kişi tacirler iflasa tâbidir.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ticaret ortaklıklarından biri değildir?
*Adi ortaklık

Kollektif ortaklıkta denetleme hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*OrtağınClick the image to open in full size. ortaklık sözleşmesiyleClick the image to open in full size. denetleme hakkından feragat edebilmesi mümkündür.

Kollektif ortaklıkta temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Kollektif ortaklığın temsil yetkisinin sınırlandırılması mümkün değildir.

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklığın irade dışı fesih nedenlerinden biridir?
*Ortaklık süresinin sona ermesi

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin mali haklarından değildir?
*Sermaye faizi alma hakkı

Kollektif ortaklıkta yönetim hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Ortaklardan her biri ayrı ayrı ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi anonim ortaklık genel kurulunun toplanmasını istemeye yetkili değildir?
*Ortaklık genel müdürü

Poliçeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
*Vadenin gösterilmediği poliçe geçerlidir.

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına bağlanan hüküm ve sonuçlardan biri değildir?

*Ticari işletm eyi işletme

İşletme adıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*Her tacir bir işletme adı kullanmak zorundadır.

Temsil yetkisi bulunmadan başkası adına yapılan işlemClick the image to open in full size. adına işlem yapılan kişi tarafından onaylanırsa hangi hukuki durum oluşur?
*İcazet

Tescil talebiClick the image to open in full size. sicil memuru tarafından reddedilen ilgili aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?
*Sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye itiraz eder.

Aşağıdakilerden hangisi ortaklık sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?
*Ticari işletme

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklığın sona erme nedenlerinden biri değildir?
*Ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmemesi

Markalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
*İşletme sahibiClick the image to open in full size. marka olarak seçilecek işaretler konusunda sınırsız özgürlüğe sahiptir.

İşletmenin işlerini yürütmek ve işletmeyle ilgili hukuki işlemleri ticaret unvanına vekaleten veya benzeri kelime ekleyerek tacir yerine imza atmak suretiyle gerçekleştirmeye yetkili kılınan kişiye ne denir?
*Ticari mümessil Click the image to open in full size.
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Saat: 12:31 .

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

NaO Project
Developer : Nokta

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

NaO Project
Türkiyenin En Eski Forumu
Forum Sitesi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248