ForumSitesi  

Geri git   ForumSitesi > Eğitim-Öğretim > Dersler > Hukuk

Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 03-10-2011, 10:59   #1
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Yerel Yönetimler İçin Sosyal Denge Sözleşmesi Örneği

Örmek Sözleşme

…………..…..BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE BEM-BİR-SEN ARASINDA
AKDEDİLEN SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİDİR
MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI
Anayasamızın 23.09.2010 tarihinde değişen 53. maddesi doğrultusunda kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede yapılacak sözleşme ile; sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak , bilgi ve becerisini geliştirmek,aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak,adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek,geleceğe güvenle bakmasını temin etmek böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak amaç edinilir.
MADDE 2-TARAFLAR
İşveren olarak ……… çalışanları temsilen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) BEM-BİR-SEN sözleşme taraflarıdır.
MADDE 3-TANITIMLAR
İş bu sözleşmede:
a) ........ Belediye Başkanlığı; İŞVEREN
b) İşyerinin tamamını işveren adına sevk ve idareye yetkili kişi: İŞVEREN TEMSİLCİSİ
c) BEM-BİR-SEN ( Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ) ; SENDİKA
d) BEM-BİR-SEN’e bağlı ilgili şube başkanlığı; ŞUBE
e) Ören Belediyesinde çalışan BEM-BİR-SEN üyeleri; ÇALIŞAN
f) BEM-BİR-SEN’e üye olmayan çalışanlar; SENDİKASIZ ÇALIŞAN olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir.
MADDE 4-SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI
A.KAPSAMI
a) Bu sözleşme, yer olarak işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerinin bağlantı ve eklerini kapsar.
b) Bu sözleşme, kişi olarak işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan BEM-BİR-SEN üyesi çalışanlarını kapsar.
B.YARARLANMA KOŞULLARI
a) Bu sosyal denge sözleşmesinden BEM-BİR-SEN üyeleri faydalanır.
b) Sosyal denge sözleşmesi imzalandığı tarihte BEM-BİR-SEN’e üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanların bu sosyal denge sözleşmesinden yararlanabilmesi ; BEM-BİR-SEN'e Sözleşme aidatı ödemeyi kabul ve taahhütedecekleri dilekçeyi idareye vermesi ile mümkündür. Sözleşme aidatı BEM-BİR-SEN üyelerinin maaş bordrolarındankesilen üyelikaidatının(Taban aylığın %1'i ) 5.(Beş ) katı olup maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğünün tebliğinde belirtildiği şekilde SDS ödeneğindentevkif edilir.
MADDE 5-UYGULAMA ESASLARI
A.SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN BÜTÜNLÜĞÜ
Bu sosyal denge sözleşmesi gerek maddenin açık anlamları ve gerekse değindiği bütün
hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar.
B. YORUM
Bu sosyal denge sözleşmesi amacı dışında yorumlanamaz. Taraflar yoruma gerek
gördükleri maddeleri aralarında görüşerek ortak çözüm yolu bulmaya çalışırlar.
C. SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Bu sosyal denge sözleşmesinin yürütülmesini işveren ve sendika birlikte sağlar. Sendikaya
bağlı şubeler, faaliyet alanları dahilinde işyerlerinde işyeri temsilcileri ile her türlü konuyu ve uygulamaları izlemeye, işveren yada işveren temsilcileri ile görüşmeye yetkilidir.
D. UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
Taraflar uyuşmazlıkları aralarında görüşerek çözmeye çaba gösterirler. Karşı tarafın bu
amaçla yapılacak toplantıya katılması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 5 (beş) gün önceden karşı tarafa bildirir. Taraflar arasında uyuşma sağlanamazsa Belediye Başkanlığı ve Sendika uyuşmazlık konularını görüşmek üzere 10 (on) gün içerisinde bir araya gelir. Kanuni düzenleme ile konulan esaslar aynen geçerlidir.
MADDE 6-İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) İşveren sosyal denge sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tanzimi, işlerin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya yetkilidir.
b) İşveren;
1) İşverende iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
2) Çalışanların tüm haklarını zamanında ve imkanlar nispetinde yerine getirmekle yükümlüdür.
3) Sendikal çalışmalar konusunda sendikaya ve sendikayı temsil yetkisine sahip çalışanlara her türlü kolaylığı sağlar.
4) İşveren temsilcileri kendi iş birimlerine bildirilen iş güvenliği ve çalışanları ilgilendiren bildirge, servis notu ve talimatları çalışanlara tebliğ eder.
5) Çalışanların görevlerini yaparken üçüncü kişilere zarar vermemeleri esastır. Böyle bir zarar meydana geldiği takdirde verilen zararın çalışanın haksız fiilinden kaynaklanmaması halinde üçüncü kişilerin açtığı davalarda işveren de taraftır.İşbu zararın tamamı işverence ödenir.
MADDE 7-SENDİKA İLE ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Sendika, üyelerinin sosyal denge sözleşmesine ve diğer hukuki mevzuata uymayan davranışlarını benimsemez.
b) Sendika, bütün yönetici ve temsilcileri ile disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için her türlü çabayı gösterir.
c) Sendika, çalışma barışını korur ve çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözer.
d) İşveren, işyerlerinde çalışanların kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendikanın ilanla ilgili bildirimlerinin asılmasına özgü ilan panoları bulundurur. İlan panosunda sendika ve sendika şubelerince ilan edilecek yazı, afiş ve benzerlerinden sendika sorumludur.
e) İşveren tarafından işyerinde sendikanın yada şubenin talebi halinde imkan dahilinde sağlık koşullarına uygun ve içerisinde masa, sandalye, dosya dolabı, şehir içi ve dahili hatlı telefonu bulunan bir temsilci odası tahsis eder.
MADDE 8-BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI
Sendika, şube ve işyeri temsilcilerinin herhangi bir konuda işveren veya işveren temsilcilerini yazılı olarak başvurmaları halinde, işveren veya temsilcisi, bu yazılı başvuruya en geç beş gün içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. Başvuruya verilen cevabın doyurucu olmaması durumunda çalışanın işyeri kuruluna başvuru hakkı vardır.
MADDE 9- SOSYAL ÇALIŞMALARDA YARDIMCI OLMAK
İşveren, sendika ve ilgili şubenin temsilcileri, çalışanları için girişecek sosyal çalışmalarda ve sosyal konulardaki ihtiyaçları için (eğitim, seminer, konferans ve eğitsel toplantılar) salon, araç ve gereçlerden önceden izin alınarak yararlandırılabilir. Bu çalışmalar mümkün olduğu kadar işyerinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde mesai saatinde yapılır.
MADDE 10- ÇALIŞANLARLA İLGİLİ GENELGE VE YAYINLAR
İşveren, bu sosyal denge sözleşmesi ve diğer yasal uygulamalarla ilgili yayın (tüm bildirim, genelge ve bültenlerle çalışanların yararlanabileceği benzeri yayınlardan) yeteri kadar bir sayı, sendika ve ilgili şubeye gönderir.
MADDE 11- SÖZLEŞME AİDATLARI
a) İşveren, sendika üyelik aidatına ilave olarak her ay sosyal denge yardımının 1/30’unu çalışanın bordrosundan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün tebliğine göre tevkif usulü ile keser.
b) İşveren, sendika aidatının düzenli olarak takip edilmesini ve yürütülmesini sağlar. Kesinti tarihini izleyen 5 (beş) işgünü zarfında sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarılmasını temin eder.
c) İşverence, sendika aidatının ödenmesi için tahakkuk esastır. Ödemenin geciktirilmesi halinde temettü faizi işletilir.
MADDE 12- SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ
İşyeri sendika temsilciliği işyerinde çalışanlar tarafından 0-20 arası memur için bir temsilci, 20-100 arası memur için iki temsilci 100-500 arası memur için üç temsilci olarak seçimle belirlenen kişilerden oluşur. Bu temsilcilerden biri baş temsilci olarak belirlenir.
MADDE 13- YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN İŞYERİ SENDİKAL ÇALIŞMALARI
a) Sendika ve ilgili şube yöneticileri, temsilcileri ve sendika yetkilileri sosyal denge sözleşmesinde düzenlenen amaçlar çerçevesinde sendikal çalışmalarda bulunur.
b) Gerektiğinde işverenle olan ilişkilerin koordineli yürütülmesi amacı ile işveren temsilcileri ile işyerinde görüşülebilir.
c) Sendikanın yada ilgili şubenin yönetiminde yer alan yöneticilerle temsilciler sosyal denge sözleşmesinin uygulanması ile işveren ilişkilerinin gerekli kıldığı işlerle, konuların zamanında çözümü için amirinden izin almak şartı ile belirli ve uygun sürelerle işyerinden ayrılabilirler.
MADDE 14- SENDİKA ŞUBESİ VE DİĞER KURULLARDA GÖREV ALANLAR
Sendikanın ilgili şubesinin yönetim kurullarında yada başkanlığında görev alanlar bu görevlerini profesyonel olarak yerine getirmek istedikleri takdirde görevlerde bulundukları süre içinde ücretsiz izinli sayılır. Ancak gerekli yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar ücretsiz izinlilik hali ücretli izin olarak devam eder, bu sırada çalışan da işini aksatmamaya çalışır.
MADDE 15- SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ÇALIŞANLAR ADINA YETKİSİ
İşveren, sendika ve şubelerini, tüm üyeleri adına sosyal denge sözleşmesini yasalarda ve kişisel hizmet akitlerinde doğan tüm haklarının takibinde yetkili olarak tanır.
MADDE 16- SOSYAL DENGE YARDIMI
Sosyal denge yardımı genel olarak işveren tarafından her ayın maaş günü ödenen net meblağı kapsar.
MADDE 17- AYLIĞIN TANIMI
Aylık (net maaş), genel olarak çalışanlarına işveren tarafından her ay bordroda belirtilen net meblağı kapsar.
MADDE 18- AYLIK SOSYAL DENGE
a) Çalışana 657 sayılı devlet memurları kanununa göre verilen ücrete ilaveten işverence her ay verilecek olan net sosyal denge yardımı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
b) Ayrıca Riyaset Makamınca uygun görülen başarılı personele aylık olarak ikramiye verilir.
FİİLEN GÖREV YAPANLARA 1. ALTI AY İÇİN:
a) Müdürlere ilave olarak(………………….)TL. verilir.
b) Memurlara ilave olarak .(…………….. )TL. verilir.
FİİLEN GÖREV YAPANLARA 2. ALTI AY İÇİN:
a) Müdürlere ilave olarak………………(………………..)TL. verilir
b) Memurlara ilave olarak………………(………………..)TL. verilir
MADDE 19- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
a) İşveren, tüm çalışanlara mesleki becerilerinin artırılması ve mesleki bakımdan
gelişmelerini sağlayacak eğitimleri yaptırır.
Çalışanın bilgi ve becerisini artırmak suretiyle iş veriminin yükseltilmesi amaçlanır. Sendika, işveren ve odalar, mesleki teşekküller, dernekler ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından müştereken düzenlenen kurs, seminer ve konferanslar için işveren kendi salon araç ve gereçlerini başkanın iznine bağlı olarak ücretsiz tahsis eder.
b) Teknik elemanlarının ve zabıta memurlarının sendikanın bilgisi dahilinde mesleki
konularda bilgi ve becerilerinin artırılması amacı ile değişik ekiplerle rotasyonu sağlanır.
MADDE 20- HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI
Zaruri hallerde tüm memurlar hafta sonu ve tatil günlerinde ve bitirilmesi gereken iş olması halinde mesai sonrası işverenin çağrısı üzerine göreve gelmek zorundadır.
MADDE 21- İŞYERİ KURULUNUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ŞEKLİ
İşyerinde sosyal denge sözleşmesinden doğan sorunları ve kişisel problemleri çözmek amacıyla üç işveren temsilcisi ile üç sendika temsilcisinden oluşan altı kişilik bir kurul oluşturulur. Bu kurula belediye başkanı veya vekili başkanlık eder. Eşitlik halinde başkan veya vekilinin oyu iki oy sayılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
İşyeri kurulu ayda bir olağan, gerektiğinde taraflardan birinin çağrısı ile beş iş günü içerisinde olağanüstü toplanır. Taraflardan birinin toplantıya katılmaması halinde izleyen günde toplantı yinelenir. Yine toplantı yapılmaz ise gündem maddeleri yada istem doğrultusunda uyuşmazlık doğmuş olur. Bu durumlarda taraflardan birinin müracaatı ile sendika genel merkez yönetimi ve sendika şube yönetimi uyuşmazlıklarla ilgili en geç on gün içerisinde belediye başkanlığı ile görüşerek çözüm yolu bulur.
MADDE 22- İŞYERİ KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Toplu görüşmeden doğan uyuşmazlıkları çözmek.
b) İşyerinde sendika temsilcisi ve işveren vekilinin çözemediği konuları karara bağlamak.
c) Disiplin cezası alan çalışana uygulanacak sosyal denge yardımı kesintisinin oran ve süresini belirlemek.
d) Doğal afete maruz kalan çalışanın zararının tazmin miktarını belirlemek.
MADDE 23- YILLIK MAZERET İZNİ
Yıllık izni bulunmayan (kullanmış olan) mazeret izni olarak yılda 10 gün olmak üzere işveren çalışana mazeret izni kullandırır. (o yıl içinde)
MADDE 24- BAYRAM TATİLLERİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMASI
Bayram tatillerinde ve hafta sonu tatillerinde çalıştırılan memurlara her iş günü için net ……………TL. mesai ödenir.
MADDE 25- BAYRAM YARDIMI
Ramazan bayramı için her bir memura ……………………………….. TL. net ödenir.
Kurban bayramı için her bir memura.…………………..……………… TL. net ödenir.
MADDE 26- HASAR VE ZARARLARIN TAZMİNİ
a) Çalışanın ödeme sorumluluğu: Çalışanlar, işvereni iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri aldığı işyerlerinde çalışanın kusuruna binaen meydana getirdiği zararları, kusuru oranında işverene ödemekle yükümlüdür.Meydana gelen hasarın veya kusurun tespiti amacıyla bir zarar taktir komisyonu kurulur. Komisyonun kararı olmadan çalışanlardan herhangi bir zarar tazminine gidilemez. Çalışanın kusuru tespit edildiği takdirde, kusuru oranında ödemekle yükümlü olduğu meblağ aylığının ¼ ünü geçmeyecek şekilde kesilir.
b) Zarar takdir komisyonu: İşyeri kurulu bu hususta zarar takdir komisyonu olarak görev yapar.
MADDE 27- YILLIK İZİN PARASI
Çalışanların yıllık izine ayrılması durumunda net …………………………………….. TL. yıllık izin parası ödenir.
MADDE 28- EĞİTİM YARDIMI
Çalışanların okuyan her çocuğu için yılda bir defaya mahsus olmak üzere belge karşılığı öğrenim yılı başında;
a) İlköğretim ……………………………………… TL.
b) Lise ve dengi okul …………………………………….. TL.
c) Yüksek öğrenim …………………………………………..TL.
Öğrenim gören personel dahil olmak üzere ödenir
MADDE 29- ÖLÜM YARDIMI
Çalışanın iş kazası sonucu ölümü halinde yasal mirasçısına……………. net olarak ödeme yapılır. Çalışanın normal ölümü halinde yasal mirasçısına ………………… net olarak ödeme yapılır. Çalışanın ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının belgelenmesi ile ………………. net olarak ödeme yapılır. Cenazelerin nakli için araç tahsis eder ve ayrıca mezarlık tahsisinde kolaylık sağlar.
MADDE 30- EVLENME YARDIMI
Çalışan memurun kendisinin evlenmesi halinde işveren evlenme yardımı olarak ……............ (……………..) TL. evlenme yardımı yapar. İşverene ait düğün salonları çalışanı ve 1. derece yakınları için ücretsiz yararlanır.
MADDE 31- YİYECEK YARDIMI
İşveren yılda bir defa olmak üzere (Ramazan ayı başında) gıda yardımı yapar..
MADDE 32- YAKACAK YARDIMI
İşveren sendika üyesi çalışan üyelere Eylül ayının sonunakadar……………. (……………) TL. yakacak yardımı yapar.
MADDE 33- SOSYAL DENGE YARDIMINDAN YARARLANAMAMA ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile ilgili maddesine göre uygulama yapılır. Cezanın mahkemece haklı bulunması halinde;
a) Maaş kesim cezası alması halinde 1ay,
b) Kademe ilerleme cezası alması halinde, 1ay
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar ile ücretsiz izin alanlar, görevden uzak kaldıkları süre içerisinde bu yardımdan yararlandırılamazlar.
MADDE 34- MUAYENE İÇİN HASTANEYE GİDENLERE VASITA TEMİNİ
İşveren çalışanların acil hastalıkları durumunda çalıştıkları işyeri ile sevk edildikleri hastane arasında hastaların hastaneye gidebilmesi için imkanlar dahilinde vasıta temin eder.
MADDE 35- İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI
İşveren çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yaparak sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmak için gerekli tedbirleri alır.
MADDE 36- DOĞAL AFET YARDIMI
Çalışanın sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması halinde uğradığı zarar için işyeri kurulunun belirleyeceği oranda katkı sağlar.
MADDE 37- YÜRÜRLÜK VE SÜRE
Bu sosyal denge sözleşmesi…/…/…… tarihinde başlar, …./…./…... tarihinde sona erer. Yeni bir sosyal denge sözleşmesi imzalanana kadar süresi sona eren bu sosyal denge sözleşmesindeki tüm maddeler kazanılmış hak olarak devam eder. Bu sözleşmenin bitim tarihinden bir ay önce sosyal denge sözleşmesi görüşmelerine başlanır.
MADDE 38- KABULÜ
Bu sosyal denge sözleşmesi taraflar arasındaki görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşmaya varılan maddeler esas alınarak ……… madde üzerinden düzenlenip kabul edilerek …../…./…… tarihinde imzalanmıştır.
İş bu sözleşme …../…../……. tarih ve ……. sayılı meclis kararına istinaden taraflarca onaylanmıştır.
………………………………..…………………………….
……………..Belediye Başkanı BEM-BİR-SEN Genel Başkanı
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 03-10-2011, 11:03   #2
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Yerel Yönetimler İçin Sosyal Denge Sözleşmesi Örneği

İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEK SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ
Örmek Sözleşme

…………..…..İl ÖZEL İDARESİ İLE BEM-BİR-SEN ARASINDA
AKDEDİLEN SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİDİR
MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI
Anayasamızın 23.09.2010 tarihinde değişen 53. maddesi doğrultusunda kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede yapılacak sözleşme ile; sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak , bilgi ve becerisini geliştirmek,aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak,adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek,geleceğe güvenle bakmasını temin etmek böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak amaç edinilir.
MADDE 2-TARAFLAR
İşveren olarak ………………………..………İl Özel idaresi çalışanları temsilen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) BEM-BİR-SEN sözleşme taraflarıdır.
MADDE 3-TANITIMLAR
İş bu sözleşmede:
a)…………………….. İl Özel İdaresi ; İŞVEREN
b) İşyerinin tamamını işveren adına sevk ve idareye yetkili kişi: İŞVEREN TEMSİLCİSİ
c) BEM-BİR-SEN ( Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası ) ; SENDİKA
d) BEM-BİR-SEN’e bağlı ilgili şube başkanlığı; ŞUBE
e) Ören Belediyesinde çalışan BEM-BİR-SEN üyeleri; ÇALIŞAN
f) BEM-BİR-SEN’e üye olmayan çalışanlar; SENDİKASIZ ÇALIŞAN olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir.
MADDE 4-SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI
A.KAPSAMI
a) Bu sözleşme, yer olarak işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerinin bağlantı ve eklerini kapsar.
b) Bu sözleşme, kişi olarak işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan BEM-BİR-SEN üyesi çalışanlarını kapsar.
B.YARARLANMA KOŞULLARI
a) Bu sosyal denge sözleşmesinden BEM-BİR-SEN üyeleri faydalanır.
b) Sosyal denge sözleşmesi imzalandığı tarihte BEM-BİR-SEN’e üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanların bu sosyal denge sözleşmesinden yararlanabilmesi ; BEM-BİR-SEN'e Sözleşme aidatı ödemeyi kabul ve taahhüt edecekleri dilekçeyi idareye vermesi ile mümkündür. Sözleşme aidatı BEM-BİR-SEN üyelerinin maaş bordrolarından kesilen üyelik aidatının (Taban aylığın %1'i ) 5.(Beş ) katı olup maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğünün tebliğinde belirtildiği şekilde SDS ödeneğinden tevkif edilir.
MADDE 5-UYGULAMA ESASLARI
A.SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN BÜTÜNLÜĞÜ
Bu sosyal denge sözleşmesi gerek maddenin açık anlamları ve gerekse değindiği bütün
hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar.
B. YORUM
Bu sosyal denge sözleşmesi amacı dışında yorumlanamaz. Taraflar yoruma gerek
gördükleri maddeleri aralarında görüşerek ortak çözüm yolu bulmaya çalışırlar.
C. SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜTÜLMESİ
Bu sosyal denge sözleşmesinin yürütülmesini işveren ve sendika birlikte sağlar. Sendikaya
bağlı şubeler, faaliyet alanları dahilinde işyerlerinde işyeri temsilcileri ile her türlü konuyu ve uygulamaları izlemeye, işveren yada işveren temsilcileri ile görüşmeye yetkilidir.
D. UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
Taraflar uyuşmazlıkları aralarında görüşerek çözmeye çaba gösterirler. Karşı tarafın bu amaçla yapılacak toplantıya katılması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 5 (beş) gün önceden karşı tarafa bildirir. Taraflar arasında uyuşma sağlanamazsa Belediye Başkanlığı ve Sendika uyuşmazlık konularını görüşmek üzere 10 (on) gün içerisinde bir araya gelir. Kanuni düzenleme ile konulan esaslar aynen geçerlidir.
MADDE 6-İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) İşveren sosyal denge sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tazmini, işlerin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya yetkilidir.
b) İşveren;
1) İşverende iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
2) Çalışanların tüm haklarını zamanında ve imkanlar nispetinde yerine getirmekle yükümlüdür.
3) Sendikal çalışmalar konusunda sendikaya ve sendikayı temsil yetkisine sahip çalışanlara her türlü kolaylığı sağlar.
4) İşveren temsilcileri kendi iş birimlerine bildirilen iş güvenliği ve çalışanları ilgilendiren bildirge, servis notu ve talimatları çalışanlara tebliğ eder.
5) Çalışanların görevlerini yaparken üçüncü kişilere zarar vermemeleri esastır. Böyle bir zarar meydana geldiği takdirde verilen zararın çalışanın haksız fiilinden kaynaklanmaması halinde üçüncü kişilerin açtığı davalarda işveren de taraftır.İşbu zararın tamamı işverence ödenir.
MADDE 7-SENDİKA İLE ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Sendika, üyelerinin sosyal denge sözleşmesine ve diğer hukuki mevzuata uymayan davranışlarını benimsemez.
b) Sendika, bütün yönetici ve temsilcileri ile disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için her türlü çabayı gösterir.
c) Sendika, çalışma barışını korur ve çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözer.
d) İşveren, işyerlerinde çalışanların kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendikanın ilanla ilgili bildirimlerinin asılmasına özgü ilan panoları bulundurur. İlan panosunda sendika ve sendika şubelerince ilan edilecek yazı, afiş ve benzerlerinden sendika sorumludur.
e) İşveren tarafından işyerinde sendikanın yada şubenin talebi halinde imkan dahilinde sağlık koşullarına uygun ve içerisinde masa, sandalye, dosya dolabı, şehir içi ve dahili hatlı telefonu bulunan bir temsilci odası tahsis eder.
MADDE 8-BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI
Sendika, şube ve işyeri temsilcilerinin herhangi bir konuda işveren veya işveren temsilcilerini yazılı olarak başvurmaları halinde, işveren veya temsilcisi, bu yazılı başvuruya en geç beş gün içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. Başvuruya verilen cevabın doyurucu olmaması durumunda çalışanın işyeri kuruluna başvuru hakkı vardır.
MADDE 9- SOSYAL ÇALIŞMALARDA YARDIMCI OLMAK
İşveren, sendika ve ilgili şubenin temsilcileri, çalışanları için girişecek sosyal çalışmalarda ve sosyal konulardaki ihtiyaçları için (eğitim, seminer, konferans ve eğitsel toplantılar) salon, araç ve gereçlerden önceden izin alınarak yararlandırılabilir. Bu çalışmalar mümkün olduğu kadar işyerinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde mesai saatinde yapılır.
MADDE 10- ÇALIŞANLARLA İLGİLİ GENELGE VE YAYINLAR
İşveren, bu sosyal denge sözleşmesi ve diğer yasal uygulamalarla ilgili yayın (tüm bildirim, genelge ve bültenlerle çalışanların yararlanabileceği benzeri yayınlardan) yeteri kadar bir sayı, sendika ve ilgili şubeye gönderir.
MADDE 11- SÖZLEŞME AİDATLARI
a) İşveren, sendika üyelik aidatına ilave olarak her ay sosyal denge yardımının 1/30’unu çalışanın bordrosundan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün tebliğine göre tevkif usulü ile keser.
b) İşveren, sendika aidatının düzenli olarak takip edilmesini ve yürütülmesini sağlar. Kesinti tarihini izleyen 5 (beş) işgünü zarfında sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarılmasını temin eder.
c) İşverence, sendika aidatının ödenmesi için tahakkuk esastır. Ödemenin geciktirilmesi halinde temettü faizi işletilir.
MADDE 12- SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ
İşyeri sendika temsilciliği işyerinde çalışanlar tarafından 0-20 arası memur için bir temsilci, 20-100 arası memur için iki temsilci 100-500 arası memur için üç temsilci olarak seçimle belirlenen kişilerden oluşur. Bu temsilcilerden biri baş temsilci olarak belirlenir.
MADDE 13- YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN İŞYERİ SENDİKAL ÇALIŞMALARI
a) Sendika ve ilgili şube yöneticileri, temsilcileri ve sendika yetkilileri sosyal denge sözleşmesinde düzenlenen amaçlar çerçevesinde sendikal çalışmalarda bulunur.
b) Gerektiğinde işverenle olan ilişkilerin koordineli yürütülmesi amacı ile işveren temsilcileri ile işyerinde görüşülebilir.
c) Sendikanın yada ilgili şubenin yönetiminde yer alan yöneticilerle temsilciler sosyal denge sözleşmesinin uygulanması ile işveren ilişkilerinin gerekli kıldığı işlerle, konuların zamanında çözümü için amirinden izin almak şartı ile belirli ve uygun sürelerle işyerinden ayrılabilirler.
MADDE 14- SENDİKA ŞUBESİ VE DİĞER KURULLARDA GÖREV ALANLAR
Sendikanın ilgili şubesinin yönetim kurullarında yada başkanlığında görev alanlar bu görevlerini profesyonel olarak yerine getirmek istedikleri takdirde görevlerde bulundukları süre içinde ücretsiz izinli sayılır. Ancak gerekli yasal düzenlemeler yapılıncaya kadar ücretsiz izinlilik hali ücretli izin olarak devam eder, bu sırada çalışan da işini aksatmamaya çalışır.
MADDE 15- SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ÇALIŞANLAR ADINA YETKİSİ
İşveren, sendika ve şubelerini, tüm üyeleri adına sosyal denge sözleşmesini yasalarda ve kişisel hizmet akitlerinde doğan tüm haklarının takibinde yetkili olarak tanır.
MADDE 16- SOSYAL DENGE YARDIMI
Sosyal denge yardımı genel olarak işveren tarafından her ayın maaş günü ödenen net meblağı kapsar.
MADDE 17- AYLIĞIN TANIMI
Aylık (net maaş), genel olarak çalışanlarına işveren tarafından her ay bordroda belirtilen net meblağı kapsar.
MADDE 18- AYLIK SOSYAL DENGE
a) Çalışana 657 sayılı devlet memurları kanununa göre verilen ücrete ilaveten işverence her ay verilecek olan net sosyal denge yardımı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
b) Ayrıca Riyaset Makamınca uygun görülen başarılı personele aylık olarak ikramiye verilir.
FİİLEN GÖREV YAPANLARA 1. ALTI AY İÇİN:
a) Müdürlere ilave olarak(………………….)TL. verilir.
b) Memurlara ilave olarak .(…………….. )TL. verilir.
c)Genel Sekreter Yardımcılarına ilave olarak (……………….) TL verilir.
FİİLEN GÖREV YAPANLARA 2. ALTI AY İÇİN:
a) Müdürlere ilave olarak………………(………………..)TL. verilir
b) Memurlara ilave olarak………………(………………..)TL. verilir
c)Genel Sekreter Yardımcılarına ilave olarak (……………….) TL verilir.
MADDE 19- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
a) İşveren, tüm çalışanlara mesleki becerilerinin artırılması ve mesleki bakımdan
gelişmelerini sağlayacak eğitimleri yaptırır.
Çalışanın bilgi ve becerisini artırmak suretiyle iş veriminin yükseltilmesi amaçlanır. Sendika, işveren ve odalar, mesleki teşekküller, dernekler ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından müştereken düzenlenen kurs, seminer ve konferanslar için işveren kendi salon araç ve gereçlerini başkanın iznine bağlı olarak ücretsiz tahsis eder.
b) Teknik elemanlarının ve zabıta memurlarının sendikanın bilgisi dahilinde mesleki
konularda bilgi ve becerilerinin artırılması amacı ile değişik ekiplerle rotasyonu sağlanır.
MADDE 20- HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI
Zaruri hallerde tüm memurlar hafta sonu ve tatil günlerinde ve bitirilmesi gereken iş olması halinde mesai sonrası işverenin çağrısı üzerine göreve gelmek zorundadır.
MADDE 21- İŞYERİ KURULUNUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ŞEKLİ
İşyerinde sosyal denge sözleşmesinden doğan sorunları ve kişisel problemleri çözmek amacıyla üç işveren temsilcisi ile üç sendika temsilcisinden oluşan altı kişilik bir kurul oluşturulur. Bu kurula belediye başkanı veya vekili başkanlık eder. Eşitlik halinde başkan veya vekilinin oyu iki oy sayılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
İşyeri kurulu ayda bir olağan, gerektiğinde taraflardan birinin çağrısı ile beş iş günü içerisinde olağanüstü toplanır. Taraflardan birinin toplantıya katılmaması halinde izleyen günde toplantı yinelenir. Yine toplantı yapılmaz ise gündem maddeleri yada istem doğrultusunda uyuşmazlık doğmuş olur. Bu durumlarda taraflardan birinin müracaatı ile sendika genel merkez yönetimi ve sendika şube yönetimi uyuşmazlıklarla ilgili en geç on gün içerisinde belediye başkanlığı ile görüşerek çözüm yolu bulur.
MADDE 22- İŞYERİ KURULUNUN GÖREVLERİ
a) Toplu görüşmeden doğan uyuşmazlıkları çözmek.
b) İşyerinde sendika temsilcisi ve işveren vekilinin çözemediği konuları karara bağlamak.
c) Disiplin cezası alan çalışana uygulanacak sosyal denge yardımı kesintisinin oran ve süresini belirlemek.
d) Doğal afete maruz kalan çalışanın zararının tazmin miktarını belirlemek.
MADDE 23- YILLIK MAZERET İZNİ
Yıllık izni bulunmayan (kullanmış olan) mazeret izni olarak yılda 10 gün olmak üzere işveren çalışana mazeret izni kullandırır. (o yıl içinde)
MADDE 24- BAYRAM TATİLLERİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMASI
Bayram tatillerinde ve hafta sonu tatillerinde çalıştırılan memurlara her iş günü için net ……………TL. mesai ödenir.
MADDE 25- BAYRAM YARDIMI
Ramazan bayramı için her bir memura ……………………………….. TL. net ödenir.
Kurban bayramı için her bir memura.…………………..……………… TL. net ödenir.
MADDE 26- HASAR VE ZARARLARIN TAZMİNİ
a) Çalışanın ödeme sorumluluğu: Çalışanlar, işvereni iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri aldığı işyerlerinde çalışanın kusuruna binaen meydana getirdiği zararları, kusuru oranında işverene ödemekle yükümlüdür.Meydana gelen hasarın veya kusurun tespiti amacıyla bir zarar taktir komisyonu kurulur. Komisyonun kararı olmadan çalışanlardan herhangi bir zarar tazminine gidilemez. Çalışanın kusuru tespit edildiği takdirde, kusuru oranında ödemekle yükümlü olduğu meblağ aylığının ¼ ünü geçmeyecek şekilde kesilir.
b) Zarar takdir komisyonu: İşyeri kurulu bu hususta zarar takdir komisyonu olarak görev yapar.
MADDE 27- YILLIK İZİN PARASI
Çalışanların yıllık izine ayrılması durumunda net …………………………………….. TL. yıllık izin parası ödenir.
MADDE 28- EĞİTİM YARDIMI
Çalışanların okuyan her çocuğu için yılda bir defaya mahsus olmak üzere belge karşılığı öğrenim yılı başında;
a) İlköğretim ……………………………………… TL.
b) Lise ve dengi okul …………………………………….. TL.
c) Yüksek öğrenim …………………………………………..TL.
Öğrenim gören personel dahil olmak üzere ödenir

MADDE 29- ÖLÜM YARDIMI
Çalışanın iş kazası sonucu ölümü halinde yasal mirasçısına……………. net olarak ödeme yapılır. Çalışanın normal ölümü halinde yasal mirasçısına ………………… net olarak ödeme yapılır. Çalışanın ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının belgelenmesi ile ………………. net olarak ödeme yapılır. Cenazelerin nakli için araç tahsis eder ve ayrıca mezarlık tahsisinde kolaylık sağlar.
MADDE 30- EVLENME YARDIMI
Çalışan memurun kendisinin evlenmesi halinde işveren evlenme yardımı olarak ……............ (……………..) TL. evlenme yardımı yapar. İşverene ait düğün salonları çalışanı ve 1. derece yakınları için ücretsiz yararlanır.
MADDE 31- YİYECEK YARDIMI
İşveren yılda bir defa olmak üzere (Ramazan ayı başında) gıda yardımı yapar..
MADDE 32- YAKACAK YARDIMI
İşveren sendika üyesi çalışan üyelere Eylül ayının sonuna kadar……………. (……………) TL. yakacak yardımı yapar.
MADDE 33- SOSYAL DENGE YARDIMINDAN YARARLANAMAMA ŞARTLARI
657 sayılı Devlet Memuru Kanunu ile ilgili maddesine göre uygulama yapılır. Cezanın mahkemece haklı bulunması halinde;
a) Maaş kesim cezası alması halinde 1ay,
b) Kademe ilerleme cezası alması halinde, 1ay
c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar ile ücretsiz izin alanlar, görevden uzak kaldıkları süre içerisinde bu yardımdan yararlandırılamazlar.
MADDE 34- MUAYENE İÇİN HASTANEYE GİDENLERE VASITA TEMİNİ
İşveren çalışanların acil hastalıkları durumunda çalıştıkları işyeri ile sevk edildikleri hastane arasında hastaların hastaneye gidebilmesi için imkanlar dahilinde vasıta temin eder.
MADDE 35- İŞYERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ESASLARI
İşveren çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yaparak sağlıklı bir çalışma ortamını oluşturmak için gerekli tedbirleri alır.
MADDE 36- DOĞAL AFET YARDIMI
Çalışanın sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması halinde uğradığı zarar için işyeri kurulunun belirleyeceği oranda katkı sağlar.
MADDE 37- YÜRÜRLÜK VE SÜRE
Bu sosyal denge sözleşmesi…/…/…… tarihinde başlar, …./…./…... tarihinde sona erer. Yeni bir sosyal denge sözleşmesi imzalanana kadar süresi sona eren bu sosyal denge sözleşmesindeki tüm maddeler kazanılmış hak olarak devam eder. Bu sözleşmenin bitim tarihinden bir ay önce sosyal denge sözleşmesi görüşmelerine başlanır.
MADDE 38- KABULÜ
Bu sosyal denge sözleşmesi taraflar arasındaki görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşmaya varılan maddeler esas alınarak ……… madde üzerinden düzenlenip kabul edilerek …../…./…… tarihinde imzalanmıştır.
İş bu sözleşme …../…../……. tarih ve ……. sayılı meclis kararına istinaden taraflarca onaylanmıştır.
………………………………..…………………………….
…………….. Vali BEM-BİR-SEN Genel Başkanı
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Saat: 14:17 .

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

NaO Project
Developer : Nokta

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

NaO Project
Türkiyenin En Eski Forumu
Forum Sitesi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248