ForumSitesi  

Geri git   ForumSitesi > Eğitim-Öğretim > Dersler > Muhasebe

Cevapla
 
Paylaş Seçenekler Stil
Alt 12-17-2009, 12:51   #1
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Genel Muhasebe İle İlgili Soru Ve Cevaplar

1-Aşağılardan hangisi insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üreten iktisadi bir birimdir ?

a) Maliye b) İşletme c) Vergi Dairesi d) Tacir

2- Üçüncü kişilerin şirket üzerindeki haklarına ne ad verilir?

a) Alacaklar b) Sermaye c) Borçlar d) Varlıklar

3-Bilançonun sol tarafına verilen ne ad verilir ?

a-) Aktif b)Pasif c) Gelir d) Sermaye

4- İşletmenin varlıkları ve kaynakları üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilebilen mali niteliklere ait işlemleri kaydetmek,sınıflandırmak özetlemek,analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi yada kurumlara raporlar halinde sunulan bilgi sistemine ne ad verilir ?

a-) Ekonomi b-) Muhasebe c-) İktisat d-) İşletme

5-Muhasebe mesleği mensupları kaç gruba ayrılır ?

a-) Dört b-) Üç c-) Beş d-) Altı

6-) Meslek yasasına göre işletme,iktisat,muhasebe,hukuk v.b dallardan mezun olup,üç yıl staj ve meslek sınavını gecenler hangi ünvana hak kazanırlar?

a-) Denetmen b-) Serbest muhasebeci mali müşavir
c-)Yeminli mali müşavir d-) Muhasebe danışman

7-Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye
ne ad verilir ?

a-) Muhasebeci b-) Yönetici c-) Tacir d-) Denetmen

8-İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere ne ad verilir?

a-) Aktif b-) Kaynak c-) Varlık d-) Alacak

9-Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına ne ad verilir?

a) Alacaklar b) Borçlar c) Sermaye d) Varlıklar

10-İşletmenin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?

a) Nakit akım tablosu b) Fon akım tablosu
a) Gelir tablosu d) Bilanço


11-İşletmenin belli bir dönemine ait faaliyet sonucunu ve bu sonucun oluşumunu gösteren tabloya ne ad verilir?

a) Bilanço b) Fon akım tablosu
c) Mali tablo d) Gelir tablosu

12-Bilanço eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aktif = Pasif + Duran Varlıklar
b) Varlıklar = Sermaye + Giderler
c) Pasif = Duran Varlık + Dönen Varlıklar
d) Varlıklar = Sermaye + Borçlar+Dönen varlıklar

13-Gelir elde etmek amacı ile yapılan varlık tükenmelerine ne ad verilir?

a) Sermaye b) Kar c) Gider d) Borçlar

14-Genellikle varlık veya satışlarından ve faiz kira gibi işlemlerden elde edilen nakit para veya diğer varlıkların brüt tutarına ne ad verilir

a) Gider b) Gelir c) Zarar c) Kar

15-Gelir ile gider arasındaki olumlu farka ne ad verilir?

a) Zarar b) Kar c) Sermaye d) Vergi

16-Bilançonun aktif tarafında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?

a) 100 Kasa hs. b) 255 Demirbaşlar hs.
c) 320 Satıcılar hs. d) 102 Bankalar hs.

17-Zararın tanımı aşağıdakilerden hangisidir

a) Gelir elde etmek için katlanılan gider
b) İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmek için yapmış olduğu harcamalar
c) İşletmelerin çalışanlara ödemiş olduğu ücret
d) Gelir ile gider arasındaki olumsuz fark

18-Bir yıldan daha kısa sürede nakde dönüştürülebilen varlıklara ne ad verilir
a) Dönen varlık b) Kısa vadeli yabancı kaynak
c) Uzun vadeli yabancı kaynak d) Duran varlık

19-Demirbaşlar hesabının kodu kaçtır.

a) 254 b) 120 c) 255 d) 500

20-Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavir olabilmenin şarlarından değildir?

a) Hukuk iktisat işletme, maliye,muhasebe bankacılık kamu yönetimi,siyasal bilim dallarından herhangi birisini bitirmiş olmak
b) On yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak
c) Yeminli mali müşavirlik sınavını olmak kazanmış olmak
d) Vergi dairesinde çalışmış olmak

21-Çek ağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Kamu kesiminin borçlanmak amacıyla çıkarmış olduğu değerli evraktır
b) Bir ülke parasının başka bir ülke parası cinsinden değeri
c) Anonim şirketlerin borç para bulmak için çıkarmış olduğu değerli evraktır
d) Bir bankaya hitaben yazılmış ve yasada belirlenen hükümlere göre düzenlenmiş
bir ödeme aracıdır

22-Ciro aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

a) Çeki tahsil etmek
b) Çeki elinde bulunduran kişinin haklarını başkasına devretmek için çekin arkasını
imzalaması olayı
c) Çek veya senedin vadesinde ödenmemesi durumunda bu durumun alacaklı
tarafından noter aracılığı ile tespit ve ihtar etmek
d) Bir ülke parasının değeri

23-Bir yıldan daha kısa sürede ödenmesi gereken borca ne denir
a) Dönen varlık
b) Duran varlık
c) Kısa vadeli borç
d) Uzun vadeli borç

24-Kanuna göre ister gezici olsunlar ister bir sokağın başında sabit bulunsunlar iktisadi faaliyeti naidi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek kadar az olan sanat ve ticaret sahiplerine ne ad verilir

a) Tacir b ) Serbest meslek erbabı
c) Esnaf c) İşçi

25-Tacirler defter tutma bakımından kaça ayrılırlar

a) Beşe b) İkiye
c) Üçe d) Altıya

26-Yeni işe başlayanlar defterlerini ilk defa ne zaman tastikletmek zorundadırlar?

a) İşe başladıktan bir ay sonra
b) İşe başladıkları gün
c) İşe başlamadan önce
d) İşe başladıkları yılın aralık ayında

27-Yevmiye defterine kaydedilen işlemlerin büyük defterdeki hesaplara aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol etmeye yarayan tabloya ne ad verilir?

a) Mizan
b) Mali tablo
c) Finansal tablo
d) Bilanço

28-Yurtiçi satışlar hesabının kodu kaçtır?

a) 120
b) 320
c) 600
d) 610

29-V.U.K. na göre ticari defterlerin kaç yıl saklanma zorunluluğu vardır

a) 5 yıl
b) 7 yıl
c) 10 yıl
d) 3 yıl

30-Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterlerden değildir

a) Defter i kebir b) Yevmiye defteri
c) Envanter defteri d) İşletme defteri

31-Borcun son ödeme tarihine ne denir

a) Vade
b) Tanzim tarihi
c) Kayıt tarihi
d) İbraz tarihi

32-İşletmenin kasasına giren paraların ne için alındığını ve bu tahsilatın karşılığında hangi hesap yada hesaplara alacak kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?

a) Tediye fişi
b) Gider pusulası
c) Tahsil fişi
d) Müstahsil makbuzu

33-Aşağıdakilerden hangisi defter tutmadaki kayıt nizamlarından değildir.

a) Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur
b) Defterlerin sayfaları ve ciltleri koparılamaz
defterlerdeki kayıtları silmek çizmek veya kazımak suretiyle okunmaz hale
getirilemez
c) Defterler silinmeyecek bir kalemle veya yazıcı ile yazılır
d) İşlemler deftere istenildiği zaman kaydedilebilir

34-Satılan mal yada yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere malı satan veya hizmeti gerçekleştiren tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgeye ne denir?

a) Müstahsil makbuzu
b) Gider pusulası
c) Poliçe
d) Fatura

35-Günlük ticari işlemler maddeler şeklinde hangi deftere kaydedilir

a) Kasa defterine
b) Büyük deftere
c) Envanter defterine
d) Yevmiye defterine

36-Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili hesaplara dağıtan ve sınıflandırmış olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir
a) Büyük defter
b) Envanter defteri
c) Günlük defter
d) Kasa defteri

37-Ticari defterleri kim onaylar
a) Maliye bakanlığı
b) Noter
c) Kaymakamlık
d) Vergi dairesi

38-K.D.V beyannamesi her ayın kaçına kadar vergi dairesine tahakkuk ettirilmelidir?

a) Her ayın 10’ u na kadar
b) Her ayın 30’u na kadar
c) Her ayın 24 ‘üne kadar
d) Her ayın yirmisine kadar

39-Aşağıdaki defterlerden hangisi ikinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defter’dir?

a) Yevmiye b) Kasa defteri c) Envanter defteri d) İşletme defteri


40- İrsaliyesi kesilen bir malın faturası en geç kaç gün içerisinde kesilmelidir?

a) 20
b) 15
c) 7
d) 10

41-) Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari belgeye ne ad verilir

a) Müstahsil makbuzu
b) Fatura
c) Çek
d) Senet

42- İşletmenin kasasından çıkan paraların ne için ödendiğini ve bu ödemenin karşılığında hangi hesaba veya hesaplara borç kaydedileceğini gösteren belgeye ne ad verilir?

a) Tediye fişi
b) Mahsup fişi
c) Tahsil fişi
d) Gider pusulası

43-Açık fatura için hangisi yanlıştır?

a) Mahsup fişi kesilir
b) İmza kaşe sağ üste olur
c) Henüz ödenmemiş faturadır
d) Mal alışlarında yüz kasa hesabı kullanılır

44-Satın alınan mallar için ödenen k d v ye tekdüzen hesap planında ne ad verilir

a) Hesaplanan KDV
b) Devreden KDV
c) Ödenecek KDV
d) İndirilecek KDV

45-İlgili evrakın düzenlenme tarihine ne ad verilir

a) Vade tarihi
b) Keşide tarihi
c) Valör tarihi
d) Tanzim tarihi


46-Yeni işe başlayan bir mükellef işe başlamayı vergi dairesine ne zaman bildirmek zorundadır?

a) İşe başladıktan bir ay içinde
b) İşe başladığı gün
c) İşe başlamadan önce
d) İstediği zaman

47- Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıklardan değildir.


a) Bina
b) Taşıt
c) Demirbaş
d) Kasa

48)- Aynı defteri ertesi yılda kullanmak isteyenler ertesi yılda kullanacakları defteri ne zaman tasdik ettirirler

a) Bir önceki aralık ayında
b) Kullanılacak yılın ocak ayı içerisinde
c) Kullanılacak yılın aralık ayı içerisinde
d) Bir önceki yılın ocak ayında

49- Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sosyal sigortalar kurumuna karşı olan sorumluluğundan değildir


a) İşçi çalıştırmaya başladığı zaman işe giriş bildirgesi bildirmek
b) Aylık sigorta bildirgesi bildirmek
c) İşyeri bildirgesi vermek
d) Muhtasar beyanname vermek

50- Günlük işlemler neye dayanılarak yevmiye defterine kayıt edilir

a) Envanter defteri
b) Büyük defter
c) İşletme defteri
d) Fatura makbuz gibi resmi belgelere

51-Aylık sigorta bildirgesi ayın kaçına kadar tahakkuk ettirilmelidir

a) Bir sonraki ayın 15’ne kadar
b) Bir sonraki ayın 23’ne kadar
c) Bir sonraki ayın son haftasına kadar
d) Bir sonraki ayın 20’sine kadar

52-Aşağıdakilerden hangi işlem nedeniyle kasa hesabı alacaklanır
a) Bankaya para yatırılması
b) Müşterilerden alacak tahsili
c) Peşin mal satılması
d) Çek tahsili

53- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kapalı fatura = ödenmiş faturadır
b) Açık faturada kaşe ve imza üstedir
c) Tahsilat makbuzuyla kapatılan faturalar kapalı faturalardır
e) Kasadan para çıkışların da tediye fişi kullanılır

54- Mal taşınırken bulundurulması gereken resmi evrak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fatura
b) Sevk irsaliyesi
c) Müstahsil makbuzu
d) Dekont

55-İrsaliyesi kesilen bir malın faturası kaç gün içerisinde kesilmelidir?

a) 15
b) 20
c) 7
d) 10

56- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Öteden beri işe devam etmekte olanlar ertesi yıl kullanacakları defteri kullanacakları yılın içinde tasdikletirler
b) Yeni işe başlayanlar işe başlamadan önce
c) Defterin dolması halinde veya diğer nedenlerle yıl içinde defter kullanmak zorunda olanlar kullanmadan önce
d) Aynı defteri ertesi yılda kullanmak isteyenler kullanacağı yılın ocak ayı içerisinde

57- Bilançonun aktifini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

a) Dönen varlık + Kısa vadeli yabancı kaynaklar
b) Duran varlık + Uzun vadeli yabancı kaynaklar
c) Dönen varlık + Duran varlık
d) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Öz Kaynaklar

58- Serbest meslek erbabı aşağıdaki defterlerden hangisini tutmak zorundadırlar?

a) Yevmiye defteri
b) İşletme defteri
c) Serbest meslek defteri
d) Envanter defteri

59-Aşağıdakilerden hangisi defterleri tutarken uyulması gereken kurallardan birisi değildir

a) Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur
b) Yevmiye defterine yapılan yanlışlar ancak muhasebe kurallarına göre düzeltilir
c) Deftere geçirilen bir kaydı çizmek,silmek,veya kazımak suretiyle okunmaz hale getirmek yasaktır
d) Defterlerin yaprakları ciltten kopartılıp değiştirilebilir

60-Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıtlarında kullanılan resmi bir belge değildir?

a) Fatura
b) Serbest meslek makbuzu
c) Gider pusulası
d) Sipariş fişi

61-Satılan mallar için hesaplanıp alınan KDV hangi hesaba nasıl kaydedilir?

a) Ticari mallar hesabının borcuna
b) Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına,
c) Devreden KDV hesabının alacağına
d) Hesaplanan KDV hesabının alacağına

62-Aşağıdakilerden hangisi hazır değerler grubunda yer almaz

a) Kasa
b) Banka
c) Alınan çekler
d) Satıcılar

63-Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek defteri tutmakla yükümlü değildir?

a) Avukatlar
b) Doktorlar
c) İmalatçılar
d) Muhasebeciler

64 - Senet veya çekin ödeme gününde ödenmemesi durumunda bu durumun alacaklı tarafından noter aracılığıyla tespit ve ihtar edilmesi olayına ne denir?
Ciro
Protesto
Gider
Zarar

65-Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?
a) Sermaye
b) Özel maliyetler
c) Genel yönetim giderleri
d) Kasa

66-İşletme yaptığı satışların karşılığını Türk parası olarak tahsil ettiğinde hangi hesaba ve ne şekilde kayıt yapar?

a) Kasa hesabına borç
b) Kasa hesabına alacak
c) Alıcılar hesabına borç
d) Satıcılar hesabına alacak

67-Kasadan bankaya 100-TL para yatırıldığında yapılması gereken yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

a

100 Kasa 100
...................................101 Alınan Çekler 100

b
102-Bankalar 100
....................................120 Alıcılar 100

c
102 Bankalar 100
............................100 Kasa 100

d
320 Satıcılar 100
.............................102 Bankalar 100

68-İşletmeler sattıkları malların ya da yaptıkları hizmetlerin karşılığında çek aldıklarında bunlar nasıl kaydedilir?

a) Kasa hesabına borç
b) Kasa hesabına alacak
c) Alınan çekler hesabına borç
d) Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabına alacak

69-

KASA Hs.
.......................101 ALINAN ÇEKLER Hs.


Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangi işlem için yapılmıştır?
a) Çek düzenleyerek borç ödenmesi ile
b) Müşterinden para tahsil edilmesi
c) Peşin mal satışı
d) Müşteri çekinin tahsili

70- İşletmenin müşterilerden olan alacakları bankadaki mevduat hesabına yatırıldığında aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydedilir?

a) Kasa
b) Banka
c) Alıcılar
d) Satıcılar

71-İşletmeler sattıkları malların ya da yaptıkları hizmetlerin karşılında çek alındığı zaman hangi hesap borçlanır?

a) Werilen çekler ve ödeme emirleri hesabı
b) Bankalar hesabı
c) Alınan çekler hesabı
d) Satıcılar hesabı

72-

320 SATICILAR HS.
........................................101 ALINAN ÇEKLER Hs.


a) Yukarıdaki kayıt hangi işlem için yapılmıştır?
b) Peşin borç ödenmesi ile
c) Çek düzenleyerek borç ödenmesi ile
d) Çek ciro ederek borç ödenmesi ile

73-Aşağıdaki hangi işlem nedeniyle alınan çekler hesabı borçlanır
a) Satışlar karşılığında çek alındığı zaman
b) Çek ciro ederek borç ödendiği zaman
c) Çek tahsil edildiği zaman
d) Çek teminata verildiği zaman

74-KDV beyannamesinde matraha yazılan tutar mizandaki hangi hesaptır
a) 120 Alıcılar
b) 320 Satıcılar
c) 600 Yurtiçi satıcılar
d) 102 Bankalar

75- Satıcıya olan borcumuza karşılık firmamıza ait olan çek verdiğimizde hangi hesap alacaklanır
a) Satıcılar
b) Alıcılar
c) Alınan çekler
d) Verilen çekler ve ödeme emirleri

76-Tekdüzen hesap planına göre alıcılar hesabı aşağıdaki hesap gruplarının hangisi içinde yer alır
a) Hazır değerler
b) Menkul kıymetler
c) Duran varlıklar
d) Ticari alacaklar

77-İşletmenin kredili mal satın alan müşterinin borcuna karşılık çek vermesi durumun da hangi hesap alacaklandırılır?

a) Bankalar hesabı
b) Alınan çekler
c) Alıcılar hesabı
d) Satıcılar hesabı

78-İşe yeni başlayan bir mükellef perakende satış yapmak istiyorsa en geç ne zaman yazar kasa kullanmaya başlamalıdır?

a) 6 ay
b) 3 ay
c) 1 ay
d) 1,5 ay

79-Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosu hesaplarından değildir

a) 100 Kasa
b) 600 Yurtiçi Satışlar
c) 601 Yurt Dışı Satışlar
d) 602 Diğer Satışlar


80 – Aşağıdaki işlemlerden hangisi için kasa hesabına alacak kaydı yapılır

a) Peşin mal satılması
b) Alacak tahsili
c) Bankadan para çekilmesi
d) Borç ödemesi

81-


100 Kasa hs
101 Alınan çekler Hs.
...............................................600 Yurt içi satışlar Hs.
...............................................391 Hesaplanan KDV Hs.

Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki hangi işlem için yapılmıştır?

a) Kısmen peşin kısmen çek karşılığında mal satışı
b) Tamamı peşin mal satışı
c) Kısmen veresiye kısmen peşin mal alışı
d) Kısmen peşin kısmen çek karşılığında mal alışı


82-Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin özelliklerinden değildir

a) En az 2 gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulur
b) En az sermayesi 5.000-TL dir
c) Bankacılık ve sigortacılık yapamazlar
d) En fazla ortak sayısı 1,000-dir

83-Aşagıdakilerden hangisi yanlıştır

a) Anonim şirketler ani ve tedrici olmak üzere iki şekilde kurulurlar
b) Anonim şirketlerde ortak sayısı en az 5 kişidir
c) Anonim şirketler en fazla beş yıl için kurulurlar
d) En az 50.000-TL sermaye ile kurulurlar

84-
320 Satıcılar Hs.

......................................103 Ver. çekler ve ödeme emirleri Hs.Yukardaki kayıt aşağıdaki hangi işlem için yapılmıştır

a) Satıcılara olan borcun peşin ödenmesi
b) Çek karşılığı mal alınması
c) Satıcılara olan borcu firma kendi çekiyle ödemesi
d) Alıcılardan çek alınması

85-
120 Alıcılar xxxxxxx
.....................................600 Yurtiçi satışlar xxxxxxx
.....................................391 Hesaplanan kdv xxxxxx


yukardaki kayıt hangi işlem için yapılmıştır?

a) Peşin mal şatışı
b) Veresiye mal satışı
c) Veresiye mal alışı
d) Kısmen peşin kısmen veresiye mal alışı


86-
100-Kasa xxxxx

............................120 Alıcılar xxxxxx


a- Satıcılara olan borcun ödenmesi
b- Alıcılardan olan alacağın tahsili
c- Satıcılara olan çekin kasadan ödenmesi
d- Alıcılardan olan senetin tahsili

87- Sermaye şirketleri ,için aşagıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a) Ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilir
b) Şirket sözleşmesi oy çokkluğu ile degiştirilebilir.,
c) Ortaklar borçlarından dolayı sorumludurlar.
d) Kişisel emek sermaye olarak konabilir.

88-
---------------------/----------------------------------
101 –Alınan Çekler .......................100,00
.. ........(101.02 Tahsildeki Çekler)

.................................................. .............101 Alınan Çekler................100,00
.................................................. ...........(101.01 Cüzdandaki Çekler)

--------------------------------------------------------

yukardaki kayıt aşağıdaki hangi işlem için yapılmıştır

a) Alınan çekin tahsil edilmesi
b) Alınan çekin müşteriye iade olması
c) Alınan çekin tahsile verilmesi
d) Alınan çekin ciro edilip başkasına verilmesi

89-Aşağıdakilerden hangisi ticari alacaklar grubunda yer almaz

a) Alıcılar
b) Alacak senetleri
c) Satıcılar
d) Verilen depozito ve teminatlar

90- Alıcılar hesabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir

a) Hesabın kalanı henüz tahsil edilemeyen senetsiz ticari alacağı gösterir
b) Yapılan tahsilat hesabın alacağına kaydedilir
c) Bütün ticari alacaklar bu hesapta izlenir
d) Hesabın alacak kalanı bilançonun aktifinde görülür

91- İşletmenin kredili mal satın alan müşterinin borcuna karşılık işletmenin bankadaki hesabına yaptığı ödeme için hangi hesap borclanır?

a) Alıcılar
b) Kasa
c) Banka
d) Alınan çekler

92-İşletme can ticarete 100-TL +18-TL KDV tutarında mal peşin mal sattığında yapılması gereken kayıt hangisidir?

a)
100 Kasa 100-TL
391 Hes.Kdv 18-TL
.....................................600 Yurtiçi Satışlar 118-TL
b)
100 Kasa Hes. 118-TL

........................................600 Yurt İçi Satışlar 100-TL
........................................191 İnd KDV 18-TL


c)

100 Kasa Hs. 118-TL

......................................600-Yurtiçi Satışlar 100-TL
......................................391-Hesaplanan KDV 18-TL


d)
600 Yurtiçi Satışlar 100 -TL
391 Hesaplanan KDV 18-TL
.................................................. ..100 Kasa Hesabı 118-TL


93-Her bir alıcıdan olan senetsiz ticari alacağın izlendiği hesap hangisidir?

a) Alacak senetleri hs
b) Ticari alacaklar hs
c) Alıcılar hs
d) Nazım hesaplar

94-Aşagıdakilerden hangisi ticari bir ilişkiden doğan alacak değildir.

a) Alıcılar
b) Personelden alacaklar
c) Alacak senetleri
d) Verilen depozito ve teminatlar

95-
---------------/-------------------
121 Alacak senetleri xxxxxx

.................................................1 20 Alıcılar hs
-----------------------------------

yukardaki muhasebe kaydı hangi işlem için yapılmıştır?

a) Alacak senetlerin tahsili
b) Alıcıların borcunu ödemesi
c) Alıcıların borcuna karşılık senet vermesi
d) Satıcılara senet verilmesi

96- İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senede bağlanmış alacakların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Alıcılar
b) Borc senetleri
c) Alacak senetleri
d) Satıcılar

97- Satılan mallar karşılığında senet alındığı zaman hangi hesaba borç kaydedilir?
a) Alıcılar
b) Alacak senetler
c) Borc senetleri
d) Ortaklar

98- Bir yıldan daha kısa sürede ödenecek olan borca ne denir?
a) Hazır degerler
b) Duran varlıklar
c) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
d) Uzun vadeli yabancı kaynaklar

99- Ortaklara şirketten borç para verildiğinde hangi hesapta takip edilir
a) Alıcılar
b) Alacak senetleri
c) Ortaklardan alacaklar
d) Satıcılar

100-
--------------/--------------------------
131 Ortaklardan Alacaklar xxxxx

.................................................. ........100 Kasa xxxxx
-----------------------------------------
yukardaki muhasebe kaydı hangi işlem için yapılmıştır?
a) Peşin mal satışı
b) Alıcılardan olan alacağın tahsili
c) Şirketin ortaklara borca para vermesi
d) Alacak senetlerinin tahsili

101-İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan çeşitli borçlarının izlendiği hesap hangisidir ?

a) Kasa hesabı
b) Alıcılar
c) Personelden alacaklar hesabı
d) Ortaklar alacaklar

102-Henüz satılmamış veya işlenmemiş olarak depoda bulunan ilk madde malzeme,yarı mamul,.mamul,ticari mallara ne ad verilir

a) Stok
b) Fire
c) İskonto
d) Satılan malın maliyeti

103- Aşağıdakilerden hangisi mükellefin vergi dairesine karşı olan sorumluluğundan birisi degildir?

a) İşe başlamadan önce dilekçe ile vergi dairesine işe başlamayı bildirme
b) Her ay KDV beyannamesi verme
c) Her ay sigorta bildirgelerini tahakkuk ettirme
d) Muhtasar beyanname verme

104-
-----------------------/-------------------
100 Kasa xxxxx
...................................101 Alınan çekler xxxxxx
------------------------------------------

yukardaki kayıt aşağıdaki hangi işlem için yapılmıştır ?

a) Müşteriden borcuna karşılık çek alınması
b) Müşteriden alınan çekin ciro edilip başkasına verilmesi
c) Müşteri çekinnin tahsil edilmesi
d) Müşterinin borcunu peşin olarak ödemesi

105-İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet alışlarından kaynaklanan senede bağlanmış borçları hangi hesaba işlenir ?
a) Alıcılar
b) Borc senetleri
c) Alacak senetleri
d) Satıcılar


106-
--------------------/--------------------
153 Ticari Mal xxxx
191 İnd.KDV xxx
................................100 Kasa xxxxx
................................101 Alınan çekler

-----------------------------------------
a) Kısmen peşin kısmen çek karşılığında mal alış
b) Peşin mal satış
c) Kısmen peşin kısmen veresiye mal alış
d) Kısmen veresiye kısmen çek karşılığında mal alış

107-Tek düzen hesap planına göre 121 alacak senetleri aşağıdaki hesap gruplarından hangisi içinde yer alır ?

a) Hazır degerler
b) Menkul kıymetler
c) Ticari alacaklar
d) Ticari borçlar

108-İşletme satışlarını ilk satın aldığı mallardan yapmalıdır,varsayımı hangi maliyet yöntemidir

a) İlk giren ilk çıkar yöntemi
b) Son giren ilk çıkar yöntemi
c) Ortalama maliyet yöntemi
d) Gercek maliyet yöntemi

109- İşletme satmak üzere satın aldığı ticari malı geri iade ederse aşağıdakilerden hangi hesap alacaklanır?

a) Alıcılar hs
b) Satıcılar hs
c) Ticari mal hs
d) Kasa hs

110-Senet karşılığı mal satıldığı zaman hangi hesap borçlanır ?

a) Kasa hs
b) Alıcılar hs
c) Alacak senetleri
d) Borc senetleri

111- Aşagıdakilerden hangisi doğrudur

a) 120 Alacak senetleri
b) 131 Borc senetleri
c) 100 Kasa
d) 255 Demirbaşlar

112- Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin kaydedildiği ve izlendiği hesaba t.d.h planında ne ad verielir?

a) 100 Kasa
b) 191 İndirilecek KDV
c) 360 Ödenecek KDV
d) 190 Devreden KDV

113-Bir yıldan veya normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla elde edilen ve ilke olarak bir yılda veya normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi ön görülmeyen varlıklara ne ad verilir ?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Hazır değerler
d) Geçici yatırımlar

114-işletmenin ihtiyacını karşılamak amacıyla peşin demirbaş alındığı zaman aşağıdakilerden hangi hesap borçlanır?

a) Binalar
b) Taşıtlar
c) Demirbaşlar
d) Kasa

115-Ay sonunda indirilecek KDV hs 100-TL hesaplanan KDV 120-TL olduğu zaman yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir

a)

191-İnd. KDV 100
391 Devreden KDV 20
....................................190 Devreden KDV 120


b)

191.İnd KDV 100
391 Hesaplanan KDV 20

............................................360 Ödenecek KDV 120


c)

391 Hesaplanan KDV 120

.................................................. 191 İnd KDV 100
.................................................. 360 Öd .KDV 20d)

391-Hesaplanan KDV 120

...............................................191 İnd KDV 100
...............................................190 Devreden KDV 20


116-

254 Taşıtlar Hesabı xxxxxx
191 İnd KDV xxxxxxxxxxxxx

.................................................. .....329 D.T.Borçlar xxxxxxx


yukardaki muhasebe kaydı hangi işlem için yapılmıştır ?
a) Peşin mal alışı
b) Peşin taşıt satışı
c) Veresiye taşıt alışı
d) Veresiye taşıt satışı

117-
----------------------/---------------------------
255 Demirbaşlar xxxxx
191 İnd KDV xxxxxxxx
....................................329 D.T.Borçlar xxxxxxx
....................................321 Borç Snt xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------

yukarıdaki kayıt aşağıdaki hangi işlem için yapılmıştır ?

a) Bir kısmı senetli bir kısmı peşin demirbaş satışı
b) Bir kısmı senetli bir kısmı çek karşılığınsa demirbaş alışı
c) Bir kısmı senetli bir kısmı veresiye demirbaş alışı
d) Bir kısmı senetli bir kısmı veresiye demirbaş satışı

118-İşletmeye kredi ile mal satan veya hizmet sağlayan kişi ve kuruluşların
işletmeden olan senetsiz alacaklarının izlendiği hesap hangidir?

a) Alıcılar
b) Satıcılar
c) Borç senetleri
d) alacak senetleri

119-işletmenin aylık hesaplanan KDV si 75.-TL indirilecek KDV si 50-TL olduğuna göre ödenecek KDV si ne kadardır
a) 50
b) 25
c) 30
d) 45

120- Ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri esas sermayeden ödemiş oldukları tutara ne denir ?

a) Taahhüt edilen sermaye
b) Ödenmiş sermaye
c) Ödenmemiş sermaye
d) Ortaklara borçlar

121-
-----------------/---------------------
321 Borç Senetleri xxxxx
.........................................320 Satıcılar xxxx
---------------------------------------

yukarıdaki muhasebe kaydı aşağıdaki hangi işlem için yapılmıştır

a) Satıcılara olan borcun ödenmesi
b) Satıcılara olan veresiye borca karşılık senet verilmesi
c) Senetli borcun ödenmesi
d) Senetlerin tahsil edilmesi

122-
--------------------/--------------------
610 Satıstan İadeler xxxxx
191 İnd.Kdv xxxxxxxxxxxxx
.................................................. .100 Kasa xxxxxxx
------------------------------------------

yukarıdaki muhasebe kaydı hangi işlem için yapılmıştır ?

a) Alınan malın geri iade edilmesi
b) Satılan malın geri iade edilmesi
c) Peşin mal satış
d) Peşin yurt dışı satış

123-İşletmemiz hisse senedi aldığı zaman hangi hesap borclanır ?

a) Kasa hs
b) Bankalar hs
c) Hisse senetleri
d) Verilen çekler

124- Aşagıdakilerden hangisi hazır degerler grubunda yer almaz ?
a) Kasa
b) Banka
c) Alınan çekler
d) Tasıtlar


125- Sermaye şirketleri ,için aşagıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilir
Şirket sözleşmesi oy çokkluğu ile degiştirilebilir.,
Ortaklar borçlarından dolayı sınırsız sorumludurlar.
Kişisel emek sermaye olarak konamaz.

126-Taşıtlar hesabı ne zaman borclanır ?

a) Taşıt satıldığı zaman
b) Taşıta amortisman ayrıldığı zaman
c) Taşıt alındığı zaman
d) Taşıt borcunun ödendiği zaman

127-Çek düzenleyerek veresiye borç ödenmesi işleminde hangi hesap borclanır

a) Verilen çekler
b) Satıcılar
c) Borç senetleri
d) Kasa

128-İşletme satmış oldugu mal karşılıgında senet aldıgı zaman hangi hesaba nasıl kayıt yapılır.

a) Alacak senetleri hesabına borç
b) Satıcılar hesabına borç
c) Alıcılar hesabına alacak
d) Borç senetleri hesabına alacak

129-Her türlü mal ve hizmet satın alınması durumunda satıcılara ödenen KDV nedir
a) Hesaplanan KDV
b) Devreden KDV
c) İndirilecek KDV
d) Diğer KDV

130- İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro maine ve cihazları ile döşeme,masa,koltuk,dolap,mobilya gibi maddi duran varlıklar hangi hesapta izlenir ?

a) Demirbaşlar
b) Tasıtlar
c) Ticari mallar
d) Binalar

131-Banka ve diğer kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli krediler hangi hesapta takip edilir ?

a) Kasa
b) Banka kredileri
c) Verilen çekler ve ödeme emirleri
d) Satıcılar


132- İşletme satıcılara olan borcunu bankadaki parasından havale ettiği zaman hangi hesap alacaklanır ?

a) Kasa
b) Alıcılar
c) Satıcılar
d) Banka

133- İşletme aldıkları malların veya yaptırdıkları hizmetlerin karşılığında senet verirse bunu hangi hesaba nasıl kaydeder ?

a) Kasa hesabına alacak
b) Bankalar hesabına borç
c) Satıcılar hesabına alacak
d) Borç senetleri hesabına alacak

134- İşletme sahibi işletmenin nakit olan ihtiyacını karşılamak üzere işletmeye borç para verirse hangi hesap alacaklanır ?


a) Kasa
b) Banka
c) Ortaklara borclar
d) Alıcılar

135-Ücret bordrosunda s.s.k kesintisi % kaçtır

a) 14
b) 20
c) 25
d) 17

136- Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hangi hesapta izlenir ?

a) 360 Ödenecek vergi ve fonlar
b) 193 Peşin ödenen vergi ve fonlar
c) 361 Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
d) 100 Kasa

137- Pazarlama bölümünde çalışan bir personelin giderleri hangi hesaba işlenir ?

a) 720 İşçi ücretlerine
b) 730 Genel yönetim giderlerine
c) 760 Pazarlama satış ve dagıtım giderlerine
d) 770 Genel yönetim giderlerine138- Yurt içindeki gercek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler hangi hesapta izlenir
a) Alıcılar
b) Satıcılar
c) Yurtiçi satışlar
d) Alacak senetleri

139-
-------------------------/-----------------------
100 Kasa hesabı xxxxxx
...............................................600 Yurtiçi alıcılar xxxxxxxxxx
...............................................391 Hesaplanan KDV xxxxxx
-------------------------------------------------
yukardaki muhasebe kaydı hangi işlem için yapılmıştır ?

a) Peşin mal alışı
b) Bir kısmı peşin mal satışında
c) Peşin mal satışında
d) Veresiye mal satışında

140-Taşıtlar hesabının muhasebe kodu kaçtır ?
a) 100
b) 254
c) 252
d) 120

141-Ücret bordrosunda damga vergisi oranı % kaçtır?
a) % 008
b) %006
c) %004
d) % 007

142-Asgari ücret alan bir işciden % kaç gelir vergisi kesilir?

a) % 10
b) % 25
c) %12
d) %15

143- Muhtasar beyanname ayın kaçına kadar vergi dairesine tahahkuk ettirilir?
a) Ayın 15’ine kadar
b) Ayın 20 ‘sine kadar
c) Ayın 23 ne kadar
d) Ayın sonuna kadar

144-Ücret bordsun da işsizlik sigortası işci payı ne kadardır?
a) %3
b) %1
c) %2
d) %4


145- Aşgıdakilerden hangisi bağ kurlu olmak zorundadır ?

a) Dernek üyeleri
b) Kooperatif başkanları
c) Şirket ortakları
d) İşciler


146-Aşagıdakilerden hangisi vergi levhası asmak zorunda degildir?

a) Limitet şirketleri
b) Anonim şirketleri
c) Kooperatifler
d) Tek şahıs işletmeleri

147- SSK’da taban ücret kaç paradır?

a) 666
b) 589
c) 750
d) 500

148 -Mükellef adres değişikliğini vergi dairesine ne zaman bildirmek zorundadır?

a) 1 ay içinde
b) 15 gün içerisinde
c) İşe başlamadan önce
d) 1 hafta içerisinde


149- İşverenden kesilen işsizlik sigortası oranı % kaçtır?

a) % 1 b)%5 c) %3 d) % 2


150- Aşagıdakilerden hangisi tutulması zorunlu defterlerden degildir?

a) Defter-i kebir
b) Envarter defteri
c) Kasa defteri
d) İşletme defteri151- -------------------;;---------------------
590 dönem net karı

................................................1. geçmiş yıllar karı
----------------------;;------------------------

a) Dönem karının saptanması
b) Dönem karından vergi hesaplanması
c) Önceki dönem karının ilgili hesaba devri
d) Önceki dönem karının ortaklara dagıtımı


152-Kurumlar vergisi oranı %kaçtır?


a)%20 b) %25 c) %15 d) %30

153-Asgari geçim indirim bekarlar için günlük kaç liradır?
a) 49,95
b) 100
c) 50
d) 75


154-
-----------------; -----------------------------
100 Kasa
......................................501 Ödenmemiş sermaye
------------------: --------------------------------
yukarıdaki hesap kayıtı için hangisi dogrudur ?

a) Hisse senedi satışından kasaya nakit giriş
b) Taahhüt edilen sermayenin ödenmesi
c) Sermaye artırımı
d) Yedek akçe ayrılması

155- Aşagıdakilerden hangisi sermaye şirketi degildir?

a) Tek şahışlı işletmeler
b) Kollektif şirket
c) Komandit şirket
d) Limitet şirket


156-Bir hesabın kapatılması hangi anlama gelir?

A) Kar zarar hesabının devredilmesi
b) Kalan vermemesi
c) Alacak kalanı vermemesi
d) Borç kalanı vermemesi

157- Yansıtma hesabı hangi amaçla kullanılır?

a) Dönem giderlerinin dönem karı veya zararı hesabını devretme
b) Dönem giderlerini, gelir tablosu hesabına yansıtmak
c) Dönem giderlerini maliyet hesabına yansıtma
d) Gelir tablosu hesabını kapatmak

158-
----------------/-----------------------------
121 Alacak senetleri 10,00
...(121.02 Teminattaki senetler.)

.....................................121 Alacak senetleri 10,00
............................................(121.0 1 Kasadaki senetler)
--------------------------------------------
yukarıdaki kayıt hangi işlem için yapılmıştı

a) Kasadaki senetlerin tahsili
b) Kasadaki senetlerin bankaya teminata verilmesi durumunda
c) Senetlerin müşteriye iadesi
d) Kasadaki senetlerin karşılıksız çıkması durumunda
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-17-2009, 12:52   #2
Administrator
 
yolcu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Yaş: 55
Join Date: 07-10-06
Member No: 3
Posts: 30.706
Threads: 25033
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Genel Muhasebe İle İlgili Soru Ve Cevaplar

Soru cevapları


1...b
2...c
3...a
4...b
5...b
6...b
7...c
8...c
9...b
10...d
11...d
12...c
13...c
14...b
15...b
16...c
17...d
18...a
19...c
20...d
21...d
22...b
23...c
24...c
25...b
26...c
27...a
28...c
29...a
30...d
31...a
32...c
33...d
34...d
35...d
36...a
37...b
38...c
39...d
40...c
41,...b
42...a
43...d
44...a
45...d
46...c
47...d
48...b
49...d
50...d
51...b
52...a
53...c
54...b
55...c
56...a
57...c
58...c
59...d
60...d
61...d
62...d
63...c
64...b
65...c
66...a
67...c
68...c
69...d
70...b
71...c
72...d
73...a
74...c
75...d
76...d
77...c
78...c
79...a
80...d
81...a
82...d
83...c
84...c
85...b
86...b
87...d
88...c
89...c
90...c
91...c
92...b
93...c
94,...b
95...c
96...c
97...b
98...c
99...c
100...c
101...c
102...a
103...c
104...c
105...b
106...a
107...c
108...a
109...c
110...c
111...d
112...d
113...b
114...c
115...c
116...c
117...c
118...b
119...b
120...b
121...b
122...b
123...c
124...d
125...c
126...c
127...b
128...a
129...c
130...a
131...b
132...d
133...d
134...c
135...a
136...c
137...c
138...c
139....c
140...b
141...b
142...d
143...c
144...b
145...c
146...c
147...a
148...a
149...d
150...c
151...c
152...a
153...a
154...b
155...a
156...b
157...b
158...b
yolcu isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 12-17-2009, 12:54   #3
İyi oldu gelmediğin
 
GÖLGE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Bulunduğu yer: Türkiye
Yaş: 30
Join Date: 08-10-06
Member No: 2
Posts: 15.017
Threads: 7705
Thanks:
Thanked:
Standart Cevap: Genel Muhasebe İle İlgili Soru Ve Cevaplar

Çok güzel olmuş hem iktisatım hem de işletmem için süper olacak
GÖLGE isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara Cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz Aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Saat: 03:26 .

Forum Bilgilendirme Sosyal Medya
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

NaO Project
Developer : Nokta

Sitemiz bir " paylaşım " sitesidir. Bu yüzden sitemize kayıt olan herkes kontrol edilmeksizin mesaj/konu/resim paylaşabilmektedir. Bu sebepten ötürü, sitemiz üzerinden paylaşılan mesajlar, konular ve resimlerden doğabilecek olan yasal sorumluluklar paylaşan kullanıcıya aittir. Web sitemiz hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir. Illegal herhangi bir faaliyet görülmesi durumunda Yöneticilere adresine mail atıldığı taktirde mesaj, konu ya da resim en fazla 24 saat içerisinde silinecektir.

NaO Project
Türkiyenin En Eski Forumu
Forum Sitesi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248